Top Guardian Security Guard Co.,Ltd.


บริษัทรักษาความปลอดภัย ท๊อปการ์เดียนได้รับรางวัลสถานประกอบการรักษาความปลอดภัยดีเด่นจำกัดสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสภารักษาความปลอดภัย และได้รับโลห์จากหน่วยงานASIA PACIFIC SECURITY ASSOCIATION THAILAND อีกทั้งบริษัทรักษาความปลอดภัย ท๊อปการ์เดียนจำกัด ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าประยุกต์ใช้กับงานด้านการบริการรักษาความปลอดภัย ( TOP CHECKER ) ที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะของทางบริษัทเท่านั้นที่มีประสิทธิ์ภาพในการตรวจสอบการทำงานรปภและรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบการทำงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการรักษาความปลอดภัยกับ ท๊อปการ์เดียน

 • ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ จากพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายสวัสดิการอื่นๆ ลดต้นทุนในสวัสดิการพนักงานกรณีจ้างตรง ทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบสวัสดิการต่างๆทั้งหมดตามกฎหมาย
 • มีบริการหลังการขายที่ประสิทธิภาพ เข้าเยี่ยมพบปะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • มีเจ้าหน้าทีสายตรวจตำรวจคอยตรวจสอบการทำงานทำให้ท่านมั่นใจในความปลอดภัยอย่างสูงสุด
 • พนักงานรปภทุกนายทีจัดส่งมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทุกนาย จึงมั่นใจถึงความปลอดภัย
 • มีการตรวจสอบทรัพย์สินของท่านให้ปลอดภัย และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ด้านการจราจร และการติดต่อสื่อสารด้วยความสุภาพเข้มแข็ง
 • หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภรับอนุญาต

 • ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต
 • ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการติดต่อสื่อสาร
 • บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน
 • รับผิดชอบงานตามtorหรือตามขอบเขตงานจ้าง
 • คอยตรวจสอบทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งาน
 • หน้าที่ของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย

 • คอยประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทรักษาความปลอดภัย
 • ชี้แจงการทำงานให้กับลูกชุดให้ทราบการปฎิบัติหน้าที่
 • คอยอบรมรปภหรือลูกชุดให้ปฎิบัติหน้าที่ตามTOR อย่างเคร่งครัด
 • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ว่าจ้างต้อง


 • ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่คุุณธรรม ก้าวสู่มาตรฐานสากล

  บริษัทรักษาความปลอดภัยท๊อปการ์เดียนจำกัด เริ่มก่อตั้งโดยทีมงานมืออาชีพด้านการรักษาความปลอดภัย คณะบุคคลจากสายงานทหารตำรวจพลเรือนนักธุรกิจและผู้เชีียวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย ภายใต้การบริหารงานโดย พลตำรวจตรีราชธรรม จิตธรรมมา
  และที่ปรึกษาพลโท วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดชี บริษัทได้รับอนุญาตตามพรบ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 อีกทั้งบริษัทยังมี ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่สถานฝึกอบรมเลขที่ใบอนุญาต ชม2600011 บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร บริษัทมี ประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้บริษัทยังได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานปฎิบัติ การนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยังช่วยให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด


  Certificate


  Line:Topguardianservice